Kamis, 25 November 2010

Kaidah Khat Naskhi
Nama        : Syahri Ramadhan Siregar
NIM          : 10/297320/SA/15192
Jurusan    : Sastra Asia Barat UGM 

KAEDAH KHAT NASKHISumber :
1) Kaedah Khat Naskhi Arab